Canal de Denúncies

Disposem d'un Protocol per a la Gestió del Sistema Intern d'Informació.

Informació sobre el nostre Protocol

RESUM DEL PROTOCOL DE GESTIÓ INFORMACIONS

El Grup Vall Companys ha establert un sistema intern d’informació de conformitat amb el que estableix la Directiva 2019/1937 i la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

L’existència d’aquest sistema intern d’informació no impedeix la presentació de denúncies per altres canals externs d’àmbit europeu, estatal o autonòmic existents, com l’Autoritat Independent de Protecció de l’Informant o davant les autoritats o òrgans autonòmics corresponents.

 

S’ha elaborat un Protocol per a la gestió del sistema intern d’informació en què s’estableix el procediment que cal seguir davant de la recepció de qualsevol denúncia que es rebi per part d’empleats, administradors, socis, proveïdors, com també altres persones interessades sobre fets contraris a la legalitat, al Codi ètic o a les normes internes.

 

Les denúncies es poden fer de manera anònima, i si no és així, s’ha de reservar la identitat de l’informant. Es poden interposar de manera escrita o verbal per les vies següents:

 

– El canal denúncies: canalcomunicacion@vallcompanys.es

– Mitjançant correu postal: Compliance Officer del Grup Vall Companys, Rebés-Ferrer Travessera de Gràcia, 18, 4a 08021

– Trucada telefònica: Compliance Officer del Grup Vall Companys, 933 68 27 38

– Reunió presencial a sol·licitud de l’informant en un termini màxim de 7 dies. La reunió presencial es pot fer davant del responsable del Departament de Desenvolupament i Gestió de Persones de l’empresa, que ha d’informar al més aviat possible al Comitè Ètic.

  •  

En tot cas, després de la denúncia cal justificar la recepció en un màxim de 7 dies, i el procediment no pot tenir una durada total superior a 3 mesos.

 

El sistema intern d’informació s’articula com una eina confidencial, la utilització del qual no comporta represàlies.

 

El tractament de les dades personals en virtut de les actuacions dutes a terme en el marc del sistema intern d’informació s’ha de dur a terme de conformitat amb la normativa nacional i internacional vigent en matèria de protecció de dades personals, i no es poden recopilar dades personals la pertinència de les quals no resulti manifesta i necessària per esbrinar i descobrir els fets objecte de denúncia. Les denúncies només es conservaran durant el període que sigui necessari i proporcionat.

Canal de Denuncias

Disponemos de un Protocolo para la Gestión del Sistema Interno de Información.

Información sobre nuestro Protocolo

Resumen Protocolo Gestión Informaciones
El Grupo Vall Companys ha establecido su Sistema Interno de Información de conformidad con lo establecido en la en la Directiva 2019/1937 y en la ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
La existencia de este Sistema Interno de Información no impide la presentación de denuncias por otros canales externos de ámbito europeo, estatal o autonómico existentes, como la Autoridad Independiente de Protección al Informante o ante las autoridades u órganos autonómicos correspondientes.
Se ha elaborado un Protocolo para la Gestión del Sistema Interno de Información donde se establece el procedimiento a seguir ante la recepción de cualquier denuncia que se reciba por parte de empleados, administradores, socios, proveedores, así como otras personas interesadas sobre hechos contrarios a la legalidad, al Código Ético y/o a las normas internas.

Las denuncias pueden llevarse a cabo de forma anónima, y de no ser así, se reservará la identidad del informante. Se podrán interponer de manera escrita y/o de manera verbal por las siguientes vías:
• El canal denuncias: canalcomunicacion@vallcompanys.es
• Mediante correo postal: Compliance Officer del Grupo Vall Companys, Rebés-Ferrer Travessera de Gràcia, 18, 4ª 08021
• Llamada telefónica: Compliance Officer del Grupo Vall Companys, 933 68 27 38
• Reunión presencial, a solicitud del informante en un plazo máximo de 7 días. La reunión presencial podrá realizarse ante el Responsable del departamento de Desarrollo y Gestión de personas de la empresa, que tendrá que informar con la mayor brevedad posible al Comité Ético.

En todo caso, tras la denuncia se deberá acusar recibo en un máximo de 7 días y el procedimiento no podrá tener una duración total superior a 3 meses.
El Sistema Interno de Información se articula como una herramienta confidencial y cuya utilización no conllevará represalias.
El tratamiento de los datos personales realizado en virtud de las actuaciones llevadas a cabo en el marco del Sistema Interno de Información se realizará de conformidad con la normativa nacional e internacional vigente en materia de protección de datos personales, y no se recopilarán datos personales cuya pertinencia no resulte manifiesta y necesaria para la averiguación y descubrimiento de los hechos objeto de denuncia. Las denuncias se conservarán únicamente durante el período que sea necesario y proporcionado.